Wat te doen bij een ongeval of een abnormale reactie?

Coiffeur futé

Eerste-hulpmaatregelen wanneer een product in contact komt met de ogen, wanneer een irriterende stof in contact komt met de huid, wanneer klachten optreden na het inademen van een product of wanneer een product wordt ingeslikt:

Ogen: de ogen onmiddellijk en overvloedig spoelen met water (15 minuten). Contactlenzen indien mogelijk verwijderen en dan de ogen spoelen. Daarna een arts raadplegen.

Huid: onmiddellijk en langdurig spoelen met lauw water (15 à 30 minuten). Wanneer de huid niet geïrriteerd is, mag er zeep of een milde detergent worden gebruikt. Bevuilde kledij verwijderen om later contact te vermijden. Raadpleeg een arts wanneer de huid geïrriteerd of beschadigd is.

Inademing: wanneer het inademen van een product tot klachten leidt, is frisse buitenlucht de beste oplossing.
Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van ademhalingsproblemen (aanhoudende hoest, benauwdheid, astma-aanval).

Inslikken: de mond herhaaldelijk spoelen. Braken opwekken is af te raden. Raadpleeg onmiddellijk een arts of neem contact op met het Antigifcentrum.

! Hou de verpakking en de bijsluiter van het product bij de hand wanneer u belt naar het Antigifcentrum of neem die mee wanneer u een arts raadpleegt !

 

Antigifcentrum 070/245 245 www.antigifcentrum.be

 

Wat doen in geval van een reactie ten gevolge van het normale gebruik van een product:

Wanneer de volgende reacties optreden tijdens of na het gebruik van een product:

  • Jeuk, kriebelen, branderig gevoel, huiduitslag of elke ander abnormale reactie.
    Onmiddellijk spoelen en elke nieuwe blootstelling aan het product vermijden voor er medisch advies werd ingewonnen aan de hand waarvan een allergierisico kan worden ingeschat.

  • Huiduitslag die zich snel verspreidt, duizeligheid, malaise, ademhalingsproblemen en/of zwelling van de ogen of het gezicht
    Onmiddellijk spoelen en dringend een arts of een ambulance bellen (112).

! Neem de verpakking en de bijsluiter van het product mee voor de arts !